Regionalny Program Operacyjny

 

 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy z sektora przemysłu czasu wolnego dotkniętego negatywnymi skutkami pandemii poprzez rozbudowę zaplecza dydaktycznego oraz wdrożenie usług Mobilnego Laboratorium.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP

Cele i efekty: Celem głównym projektu jest zarówno utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego, jak również wzrost konkurencyjności firmy Uniwersytet Rozwoju Sonia Myczkowska poprzez inwestycję w środki trwałe. Efektem tego procesu będzie m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie, polegających na implementacji innowacyjnej metody dotarcia do klienta usług edukacyjnych z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium, a także poprawa BHP czy wdrożenie rozwiązań w zakresie pracy zdalnej.

Wartość projektu: 974 726,68 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 703 124,54 zł