Regulamin usług świadczonych przez Uniwersytet Rozwoju

Regulamin usług świadczonych przez Uniwersytet Rozwoju

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator

Organizatorem usług jest Pani Sonia Myczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Uniwersytet Rozwoju Sonia Myczkowska z siedzibą pod adresem: ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice

, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP: 634-264-15-67, REGON: 242819178, zwana dalej „Uniwersytet Rozwoju”.

2. Kontakt

Uniwersytet Rozwoju w celu ułatwienia Konsumentowi kontaktu, składania reklamacji wskazuje następujące dane:

 • adres do korespondencji: ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice

 • adres e-mail: biuro@uniwersytetrozwoju.pl; info@uniwersytetrozwoju.pl

 • strona internetowa: https://uniwersytetrozwoju.pl

 • numer telefonu: 695 665 195; 792 366 660,

 • numer rachunku bankowego do dokonania płatności za zamówiony przez Klienta usługi: :

            - usługi realizowane w Katowicach : 09 1050 1243 1000 0090 9336 5386

            - usługi realizowane w Częstochowie:  06 1140 2004 0000 3002 7656 7916

3. Regulamin skierowany jest do Klienta, będącego Konsumentem, który nabywa usługi oferowane przez Uniwersytet Rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług, w tym ceny dostępne są na stronie internetowej https://uniwersytetrozwoju.pl. W przypadku imprez urodzinowych cena zależy od ilości uczestników, a także wybranych towarów.

4. Definicje

 1. Eventy dla dzieci – usługa realizowana przez Uniwersytet Rozwoju polegająca na organizowaniu imprez tematycznych określonej grupy uczestników;

 2. Impreza urodzinowa – usługa realizowana przez Uniwersytet Rozwoju polegająca na prowadzeniu tematycznych przyjęć urodzinowych dla określonych uczestników;

 3. Instruktor, Prowadzący – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca usługi realizowane przez Uniwersytet Rozwoju;

 4. Klient – osoba będąca Konsumentem, zawierająca umowę o świadczenie usług z Uniwersytetem Rozwoju;

 5. Kolonie, obóz – usługa realizowana przez Uniwersytet Rozwoju polegająca na zapewnieniu wypoczynku uczestników poza miejscem zamieszkania, która stanowi imprezę turystyczną i obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie oraz inne zajęcia oferowane przez Uniwersytet Rozwoju;

 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia usługi realizowanej przez Uniwersytet Rozwoju niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Korepetycje – usługa realizowana przez Uniwersytet Rozwoju polegająca na prowadzeniu dodatkowych lekcji pozaszkolnych, które mają na celu powtórzenie materiału i przygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych;

 8. Opiekun, Zgłaszający – rodzic, inny prawny opiekun Uczestnika lub osoba przez nich upoważniona;

 9. Organizator – Pani Sonia Myczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Uniwersytet Rozwoju Sonia Myczkowska” z siedzibą pod adresem: ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP: 634-264-15-67, REGON: 242819178 lub inny upoważniony przez nią podmiot;

 10. Półkolonie – usługa realizowana przez Uniwersytet Rozwoju polegająca na zapewnieniu wypoczynku uczestników w siedzibie firmy,

 11. Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Uniwersytet Rozwoju;

 12. Uczestnik – osoba w wieku od 3 do 18 lat, zgłoszona do udziału w usługach Uniwersytetu Rozwoju przez Opiekuna/Zgłaszającego;

 13. Umowa – umowa zawierana przez Konsumenta z Uniwersytetem Rozwoju podczas zgłoszenia Uczestnika na usługi realizowane przez Organizatora;

 14. Usługa, Zajęcia - jedno ze świadczeń oferowanych przez Uniwersytet Rozwoju, takie jak: Event dla dzieci, impreza urodzinowa, kolonie/obóz, korepetycje, półkolonie, warsztaty;

 15. Warsztaty – usługa realizowana przez Uniwersytet Rozwoju polegająca na prowadzeniu zajęć plastycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, nauki języka obcego, rozwoju ruchowego, eksperymentów, robotyki i sztuk walki lub innych;

 16. Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Uniwersytetu Rozwoju lub zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Uniwersytet Rozwoju drogą telefoniczną.

II. DOKONANIE ZGŁOSZENIA I ZAWARCIE UMOWY

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach następuje poprzez:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Organizatora lub przesłanie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.uniwersytetrozwoju.pl,

 • dokonanie zgłoszenia drogą telefoniczną pod numerami 695 665 195; 792 366 660,

 • dokonanie zgłoszenia bezpośrednio w siedzibie Organizatora w godzinach pracy biura dostępnych na stronie www.uniwersytetrozwoju.pl.

2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna/Zgłaszającego oraz Uczestnika.

3. Informacje o aktualnych usługach (zajęciach) świadczonych przez Uniwersytet Rozwoju dostępne na stronie internetowej www.uniwersytetrozwoju.pl, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Konsument dokonując zgłoszenia za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej lub telefonicznie składa ofertę kupna określonych usług na warunkach podanych w opisie danej usługi.

4. W przypadku zgłoszeń realizowanych drogą elektroniczną lub telefoniczną wraz z potwierdzeniem zgłoszenia Opiekun/Zgłaszający drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma dane do przelewu oraz termin zapłaty.

5. Zawarcie umowy na świadczenie przez Uniwersytet Rozwoju usługi objętej zgłoszeniem następuje w chwili wniesienia całości opłaty (lub pierwszej raty opłaty, jeżeli tak stanowi oferta) za wybrany warsztat w terminie wskazanym przez Uniwersytet Rozwoju. Brak wniesienia opłaty traktowany jest jako rezygnacja z dokonanego zgłoszenia.

6. Płatność uważa się za zrealizowaną po wpłynięciu środków na konto Uniwersytetu Rozwoju.

7. Po zawarciu Umowy Konsumentowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

8. Uniwersytet Rozwoju przystępuję do realizacji umowy w terminie, w którym przewidziana jest realizacja poszczególnych warsztatów.

9. Umowa zostaje zawarta na czas świadczenia konkretnej usługi.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAJĘĆ PRZEZ UNIWERSYTET ROZWOJU

1. Osoby zgłaszające (opiekunowie prawni) zobowiązane są do odbioru dzieci po skończonych zajęciach. Jeśli Zgłaszający nie jest w stanie odbierać dziecka osobiście, zobowiązany jest do podania osób uprawnionych do jego odbioru. Opiekun może złożyć pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie zajęć oraz na samodzielne przybycie na zajęcia przez Uczestnika.

2. Opiekun jest odpowiedzialny materialnie za szkody wyrządzone przez uczestnika.

3. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osób prowadzących warsztaty, eventy, półkolonie, kolonie, obozy.

4. Uczestnik, który nie stosuje się do poleceń osób prowadzących zajęcia, zakłóca lub uniemożliwia ich prowadzenie, może zostać z nich usunięty przez Organizatora. W tej sytuacji Organizator nie zwraca zapłaconych należności.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe powstałe z przyczyn przez niego niezawiniowych, lub które zostały spowodowane przez działanie lub zaniechanie osoby, za którą Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Instruktor prowadzący zajęcia może ulec zmianie.

7. Zajęcia, które nie odbędą się z winy Organizatora, zostaną zorganizowane w innym terminie.

8. W razie nieobecności Uczestnika na zajęciach, istnieje możliwość uczestnictwa w innych zajęciach oferowanych przez Uniwersytet Rozwoju, po wcześniejszej konsultacji z organizatorem. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie będą zwracane.

9. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania warsztatów lub eventów, a w przypadku półkolonii zmiany tematyki programu, w terminie do dnia planowanego rozpoczęcia zajęć. O takiej decyzji każdy zgłaszający zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku odwołania warsztatów / eventów Organizator zwraca Zgłaszającemu wszystkie wpłacone przez niego pieniądze.

10. Organizator ma prawo odwołać realizację usług na skutek siły wyższej rozumianej jako zdarzenie przyszłe, niezależne od Organizatora i niemożliwe do zapobieżenia.

11. Zajęcia (warsztaty) pokazowe są bezpłatne, w przypadku nie zapisania się na cykl zajęć. Jeżeli natomiast po zajęciach pokazowych dziecko zapisane jest na cykl warsztatów - pierwsze zajęcia są wliczane jako płatne, do ceny usługi.

12. Kolonie lub obozy realizowane przez Uniwersytet Rozwoju stanowią imprezę turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 548 ze zm.).

13. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Koloniach / Obozie w każdym czasie przed ich rozpoczęciem. W tym celu powinien doręczyć na adres Uniwersytetu Rozwoju pisemne oświadczenie o rezygnacji pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia skutecznej rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów poniesionych przez Uniwersytet Rozwoju, które w zależności od daty złożenia rezygnacji kształtują się następująco:

 1. do 90 dni przed dniem wyjazdu – 60%

 2. od 89 do 41 dni przed dniem wyjazdu – 65 %

 3. od 40 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 70 %

 4. od 30 do 20 dni przed dniem wyjazdu – 80 %

 5. od 19 do 2 dnia przed dniem wyjazdu – 90 %

 6. na 1 dzień przed dniem wyjazdu lub później – 99 %

IV. REKLAMACJA USŁUG

1. W przypadku, gdy Konsument uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

2 Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, e-mailowej na adres: biuro@uniwersytetrozwoju.pl; info@uniwersytetrozwoju.pl lub przesyłając ją listem na adres Uniwersytetu Rozwoju w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Konsumenta (imię, nazwisko zgłaszającego jak i uczestnika, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy – tak, by Uniwersytet Rozwoju mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację), nazwę usługi, której dotyczy umowa i opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Konsument otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl.

4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),

 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

6. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 Prawa konsumenckiego.

2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ustawowym terminie i nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonanie usługi mającej rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu wyraźnego żądania Konsumenta w tym zakresie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w warunkach opisanym w pkt IV ust. 3 Konsument zobowiązany jest do zwrotu Uniwersytetowi Rozwoju poniesionych przez niego uzasadnionych kosztów. Koszty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres mailowy lub korespondencyjny Uniwersytetu Rozwoju, przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może wyglądać jak poniżej:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełni i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Uniwersytet Rozwoju Sonia Myczkowska
ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice
adres e-mail: biuro@uniwersytetrozwoju.pl; info@uniwersytetrozwoju.pl
numer telefonu: 695 665 195; 792 366 660

Ja ________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi _________________________________
Data zawarcia umowy to _____________________________
Imię i nazwisko konsumenta: __________________________
Adres ________________________________________________________________
Data ____________________________________
Podpis Klienta ________________________________________
(tylko w przypadku, gdy formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

6. Uniwersytet Rozwoju ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy złożonego drogą elektroniczną,

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą,

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Uniwersytet Rozwoju zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni, od dnia w którym doręczono Uniwersytetowi Rozwoju oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy,

9. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Uniwersytet Rozwoju przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać,

10. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia w odniesieniu do następujących umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej,

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po przystąpieniu przez Uniwersytet Rozwoju do jej realizacji,

12. Konsumentowi nie przysługuje na podstawie art. 38 ust. 12 prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli dotyczy ona świadczenia przez Uniwersytet Rozwoju usług „Półkolonii”.

VI. DANE OSOBOWE

1. Uniwersytet Rozwoju, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/44/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119/1), zwanego dalej „RODO”, jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy, rozliczenia umowy (rachunkowym), marketingu własnych usług, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych,

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów,

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy,

4. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy,

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia,

6. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Uniwersytet prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice lub elektronicznej  biuro@uniwersytetrozwoju.pl

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

9. Administrator wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: biuro@uniwersytetrozwoju.pl

10. Dane osobowe będą przetwarzane:

a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.) w celu kierowania treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Uniwersytetu Rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Uniwersytet Rozwoju polega na przesyłaniu do klienta treści marketingowych w okresie świadczenia usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który klient wyraził zgodę,

c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Uniwersytecie Rozwoju na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Uniwersytetu Rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Uniwersytetu Rozwoju jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Uniwersytetu Rozwoju polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie zdjęcia i materiały graficzne zamieszczone na stronie Uniwersytetu Rozwoju objęte są ochroną prawną i zabrania się ich kopiowania i wykorzystywania bez pisemnej zgody Uniwersytetu Rozwoju.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie poniższe uregulowania prawne:

 • rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • kodeks cywilny (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

 • ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

4. Klient ma możliwość zapoznania się z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w której mowa o kodeksie dobrych praktyk (art.2 pkt 5) na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206.